Showing 1-12 of 120 Results

DURA-ACE R9100

Select one or more products to compare.

Compare Product
SHI160637_header_image 778x140_mech.jpg

System Supremacy

최고 수준의 시스템 엔지니어링 . 각각의 구성품이 다른 구성품의 품질을 배가시켜 견줄 수 없는 수준의 성능을 발휘합니다.출력을 극대화하기 위한 입력의 최적화. 이를 통해 시스템 우월성을 보증합니다.

Quick View ST-R9100-R_standard_1200-900_v1_m56577569831021534.png ST-R9100

듀얼 컨트롤 레버 (2x11단)

Quick View ST-R9120_1200x900_v1_m56577569831023461.png ST-R9120

유압식 디스크 브레이크 듀얼 컨트롤 레버 (2x11단)

Quick View FC-R9100-50-34T_standard_1200-900_v1_m56577569831023361.png FC-R9100

HOLLOWTECH II 크랭크세트 (2x11단)

Quick View FC-R9100-P_zz_zz_STD_S1_draft_900-1200_v1_m56577569831018004.png FC-R9100-P

파워미터 HOLLOWTECH II 크랭크세트 (2x11단)

Quick View FD-R9100-B_s01_1200-900_v1_m56577569831035688.png FD-R9100-B

앞변속기 (2x11단)

Quick View FD-R9100-F_zz_zz_STD_S1_draft_1200-900_v1_m56577569831018052.png FD-R9100-F

앞변속기 (2x11단)

Quick View RD-R9100-SS_standard_1200-900_v1_m56577569831021464.png RD-R9100

SHIMANO SHADOW RD (11단)

Quick View BR-R9110-F_zz_F_STD_S1_draft_1200-900_v1_m56577569831017926.png BR-R9110-F

다이렉트 마운트형 브레이크 캘리퍼

Quick View BR-R9110-R_1200x900_v1_m56577569831036656.png BR-R9110-R

BB 마운트 하단 타입 리어 브레이크 캘리퍼

Quick View BR-R9100-F_standard_1200-900_v1_m56577569831023321.png BR-R9100

듀얼-피벗 브레이크 캘리퍼

Quick View BR-R9110-RS_1200x900_v1_m56577569831036657.png BR-R9110-RS

리어 시트 스테이 마운트 타입 브레이크 캘리퍼

Quick View CS-R9100-11-28T_standard_1200-900_v1_m56577569831021427.png CS-R9100

HG 카세트 스프라켓 (11단)